Cyfrowe waluty bd zyskiwa popularno

Puntuación:

Materia powsta we wsppracy z VISA

Jakie s perspektywy rozwoju dla innowacji patniczych zwizanych z walutami cyfrowymi? Jakie s szanse i wyzwania? Czy banki centralne bd miay wasny cyfrowy pienidz? To obszary, o ktrych dyskutowali eksperci podczas debaty Jakich walut cyfrowych potrzebuj Polacy? zorganizowanej przez Rzeczpospolit. Zgodnie stwierdzili, e cyfrowe waluty bd zyskiwa popularno.

Te nowoczesne formy patnoci nios ze sob szereg korzyci dla konsumentw, przedsibiorcw i instytucji finansowych. Nie brak te jednak wyzwa. Poradzenie sobie z nimi wymaga stworzenia odpowiednich regulacji, wzrostu wiadomoci po stronie konsumentw oraz wypracowania odpowiednich rozwiza technologicznych.

Zoony ekosystem

Na wstpie debaty dr hab. Jakub Grka z Wydziau Zarzdzania Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert ZUS i Komisji Europejskiej, nakreli charakterystyk walut cyfrowych, w tym CBDC (Central Bank Digital Currency), czyli pienidza cyfrowego banku centralnego. Podkreli, e byby to pienidz, ktry funkcjonuje obok innych form pienidza: bezgotwkowego, elektronicznego i fizycznej gotwki.

De facto CBDC byoby cyfrow gotwk i wystpowao w ramach walut fiducjarnych (opartych na zaufaniu do systemu i moc decyzji wadz pastwowych bdcych prawnym rodkiem patniczym na danym terytorium red.), a zatem istotnie rnioby si od kryptowalut, z ktrych fenomenem mamy do czynienia ju od kilkunastu lat. Kryptowaluty, takie jak bitcoin, nie s ujmowane w oficjalnym agregacie pieninym M1, pozostaj poza jurysdykcj banku centralnego mwi Jakub Grka. Podkreli, e CBDC stanowi odpowied bankw centralnych na rosnc popularno kryptowalut, w tym stabilnych kryptowalut (tzw. stablecoins), oraz malejc rol gotwki w obiegu.

Wadza monetarna i fiskalna nie chce pozosta w tyle, widzc, e powstaje duy, rwnolegy system finansowy. CBDC to perspektywiczny projekt. Z bada BIS (Banku Rozrachunkw Midzynarodowych) wynika, e ju ok. 90 proc. bankw centralnych analizuje CBDC i mona szacowa, e nawet jedna pita z nich w najbliszych latach wdroy cyfrow walut mwi ekspert podkrelajc jednoczenie, e motywacje wprowadzenia CBDC bywaj rne. Oprcz ju wspomnianych naley uwzgldni kwesti wykluczenia finansowego, ktry to czynnik by istotny w przypadku wprowadzenia CBDC na Bahamach i w Nigerii (odpowiednio piaskowy dolar i e-naira). Z kolei w Chinach dominuje ch kontroli danych. Na tym rynku niebankowe platformy handlowe Tencent i Alibaba zaczy by istotnym konkurentem dla bankw i banku centralnego na rynku patnoci.

eby mie dostp do danych klientw i prowadzi celowan polityk monetarn, zdecydowano si uruchomi projekt e-juana mwi Grka.

Szanse i wyzwania

Rwnie dyrektor Visa w Polsce Adrian Kurowski podkreli, e nie powinnimy pienidza cyfrowego sprowadza do jednego mianownika, poniewa kada z wersji waluty cyfrowej ma swoj specyfik.

Gdybymy wyszli dzi na ulic i zrobili ankiet, pytajc o walut cyfrow, to zapewne pierwsze, co przyszoby do gowy ankietowanym, to bitcoin, czyli kryptowaluta, ktra zapocztkowaa ca ewolucj podkrela dyrektor Adrian Kurowski. Zwrci uwag, e istotn cech kryptoaktyww jest dua zmienno ich kursu, co z kolei, jak pokazuje badanie przeprowadzone na zlecenie Visa, jest jedn z gwnych obaw obniajcych zaangaowanie konsumentw w kryptowaluty (przypis 1).

Autopromocja

Wyjtkowa okazja

Roczny dostp do treci FinanzasNews za p ceny

KUP TERAZ

W odpowiedzi na ograniczenia kryptowalut pojawiy si stablecoiny. S nadal pienidzem cyfrowym ze wszystkimi jego zaletami, a z drugiej posiadaj stabilno istniejcych walut, choby zotego. Ich warto jest trwale powizana z wartoci dobra pozostajcego w obrocie, np. zota lub oficjalnej waluty. Zmniejszaj zmienno waluty i zwikszaj jej moliwo transakcyjnoci.

Coraz czciej mwi si o tym, e przyszoci systemu finansowego jest technologia blockchain. Jej zastosowanie na du skal wie si jednak z szeregiem wyzwa.

Visa w ujciu globalnym rocznie przetwarza blisko 251 mld transakcji (przypis 2). Dziennie jest to rzd setek milionw. Taka liczba transakcji dla technologii opartej na blockchaine byaby znaczcym wyzwaniem.

Stablecoiny, czyli waluty cyfrowe majce pokrycie w walutach bankw centralnych i CBDC, jako cyfrowa wersja walut tradycyjnych wykorzystuj wszystkie podstawowe waciwoci kryptowalut. Jednak s bardziej uyteczne jako rodek patniczy. Widzimy interesujce przypadki wykorzystania, ktre pojawiaj si wok patnoci czy globalnych wypat w stablecoinach. Mog one obniy koszty i zoono takiego procesu podkreli Kurowski.

Opowiedzia te o badaniach przeprowadzonych przez firm Visa na omiu duych rynkach.

Wynika z nich, e 94 proc. konsumentw ma wiadomo istnienia walut cyfrowych (przypis 3). Jakie obawy z nimi wi? Przede wszystkim zwizane z wahaniem kursu (32 proc. badanych) oraz brakiem regulacji (31 proc. badanych przypis 4). Podobne badanie zrealizowano rwnie w Europie rodkowo-Wschodniej. W naszym regionie na fluktuacj kursu jako rdo obaw wskazao 33 proc. badanych (przypis 5).

Banki i giedy

Jak podaje Statista, kapitalizacja kryptowalut siga 2 bln dol., czyli przekracza 8 bln z. To niemal cztery razy wicej ni PKB Polski (przypis 6). Uczestnicy debaty zgodnie twierdzili, e to potny rynek i nie ma od niego odwrotu.

Sigue leyendo:  Squid Game: Investigador de criptomonedas revela banderas rojas perdidas por inversores

Waluty cyfrowe to przyszociowy obszar nie tylko w ujciu konsumenckim, ale rwnie dla bankw i rynkw kapitaowych.

Model najbardziej zaawansowanego CBDC czyli takiego, ktry nisby za sob najwiksze potencjalne korzyci byby rwnoznaczny z moliwoci dokonywania transakcji bezporednio z bilansu Banku Centralnego. Takie kraje, jak Szwajcaria czy Luksemburg, intensywnie inwestuj w tego typu rozwizania. Okazuje si, e nie tylko mona stworzy prospekt emisyjny obligacji przez zaklikiwanie rnych zapisw, ale jest moliwo wyemitowania tych papierw i objcia za pienidze z banku centralnego. W kilkanacie minut mona wyemitowa instrumenty finansowe, nawet o duej wartoci mwi prezes GPW Marek Dietl. Podkrela przy tym kwesti ogranicze technologicznych, o ktrych wspomnia wczeniej dyrektor Visa.

System rozproszonego rejestru jest wci mniej efektywny ni tradycyjne systemy, lecz widzimy dla niego odpowiednie zastosowanie. Na GPW nie daoby si w tym modelu prowadzi caego handlu, std nasza decyzja o rozwijaniu wasnego tradycyjnego systemu WATS oceni prezes Dietl. Zasygnalizowa natomiast, e GPW ju podejmuje pierwsze kroki zwizane z cyfrowymi walutami. W II poowie roku chce zacz testowa swj system zwizany z tokenizacj dzie sztuki.

Projekt tokenizacji dzie sztuki, ktry realizujemy na GPW, bazuje na technologii blockchain. W zalenoci od zainteresowania rynku (szacujemy, e w cigu piciu lat) kapitalizacja tego segmentu moe wynie od 100 mln do 200 mln z. Za niewielk kwot bdzie mona mie ekspozycj na zmian cen na rynku dzie sztuki zapowiedzia prezes Dietl. Wspomnia te, e bliski uchwalenia jest unijny pakiet regulacji o cyfrowych finansach, wedug ktrych przy zaoeniu wykorzystania technologii rozproszonego rejestru bdzie mona handlowa spkami do 200 mln euro kapitalizacji, co w przypadku GPW stanowi 80 proc.

Nie przesdzam o tym, czy bdziemy to robi, natomiast chcemy by technologicznie i regulacyjnie przygotowani zasygnalizowa szef GPW. Utworzenie takiego rynku umoliwioby stworzenie nowego rodzaju usug dla inwestorw i emitentw przy jednoczenie niszych opatach dla obu tych grup. W razie powodzenia tego projektu wszyscy zyskaj, a najbardziej polski rynek kapitaowy. Widzimy te potencja do komercjalizacji tych produktw za granic powiedzia prezes.

Z kolei Artur Kurcweil, wiceprezes PKO Bank Polski, opowiedzia o tym, jak na kwesti cyfrowej waluty patrzy sektor bankowy.

Jako PKO Bank Polski staramy si bardzo dokadnie obserwowa to, co dzieje si na rynku walut cyfrowych. CBDC s ju testowane w kilku rnych krajach, a kolejne wdroenia to tylko kwestia czasu oceni Kurcweil. Jego zdaniem waluty cyfrowe naley postrzega jako szans dla sektora bankowego.

Musimy si z tym zmierzy. Waluty bd najprawdopodobniej regionalne. Oczywicie mog si te pojawi takie, ktre bd zrzeszay np. stref UE lub inne regiony. Warto wic poczeka na ruch po stronie NBP oraz regulatorw. Komplementarnym rozwizaniem moe by np. stablecoin powizany ze zotwk, wok ktrego zbudowany zostanie ekosystem pozwalajcy na rozwj zupenie nowych produktw. Dla sektora finansowego bdzie to szansa na podniesienie atrakcyjnoci dotychczasowej oferty zapowiada wiceprezes Artur Kurcweil. Doda, e z bada zleconych przez PKO Bank Polski i zrealizowanych przez GfK wynika, e zaledwie 20 proc. dorosych Polakw nie syszao o kryptowalutach. Z kolei 5 proc. wszystkich respondentw korzystao z tego typu aktyww. Otwarto nowego pokolenia, tzw. generacji Z, inwestorw oraz maych i rednich przedsibiorcw na nowe rozwizania technologiczne jest naprawd dua podkrela wiceprezes. Zwrci te uwag na istotn kwesti: w Polsce system bankowy jest mocno ucyfrowiony i relatywnie dobrze wyposaony w niezbdne dla CBDC narzdzia. Dlatego inaczej ni w krajach mniej zaawansowanych technologicznie wprowadzenie cyfrowej waluty nie byoby tak du zmian.

Potrzebne regulacje

Cyfrowe waluty wpisuj si w dynamicznie zmieniajcy si ekosystem patniczy.

Aktualnie pracujemy z 65 najwaniejszymi platformami walut cyfrowych, a naszym celem jest sprawi, by korzystajcy z kart Visa mogli je w prosty sposb wymienia i paci u sprzedawcw podkrela prezes Kurowski. Firmy, ktre poszukaj wartoci, widzc fenomen cyfrowych walut, staraj si wykorzysta t szans, przycigajc konsumentw. Rozwijaj si te giedy dajce dostp do kryptoaktyww.

W naszej opinii cyfrowy pienidz bdzie si rozwija. Myl, e powstanie nowy, duy rynek. Jestem optymist. Jedyne, czego mi brakuje, to dalszego pogbienia dialogu pomidzy rynkiem a regulatorami powiedzia dyrektor Kurowski. Dialog ten jest konieczny, eby wypracowa dobre regulacje.

Visa jest jedn ze stron biorcych udzia w konsultacjach dotyczcych regulacji i polityk w obszarze cyfrowego pienidza. My jako Visa na razie nie przetwarzamy kryptowalut, cho zrealizowalimy pilotaowy program z wykorzystaniem USD Coin, ktry jest stablecoinem. Sdz, e wraz z nabierajcym tempa dialogiem z regulatorami brana patnoci coraz bardziej przychylnym okiem patrze bdzie na przetwarzanie transakcji bezporednio z poziomu kryptowaluty podsumowa dyrektor Kurowski.

Sigue leyendo:  Lúmenes estelares: los comerciantes pueden saltar a este punto de entrada "ideal"

Aby system walut cyfrowych dobrze funkcjonowa, musi by rwnie bezpieczny od strony technologicznej. Czyli zabezpieczony przed oszustwami, cyberzagroeniami i naduyciami. Kolejna kluczowa kwestia to zadbanie o prywatno i bezpieczestwo rodkw wymienia Jakub Grka. Zaznaczy, e wana jest te kwestia user experience, czyli dowiadcze uytkownika towarzyszcych mu podczas korzystania z danego produktu i usugi.

Trzeba t ca sfer odpowiednio okreli systemowo, wypracowa dobre regulacje i da poczucie bezpieczestwa. Z kolei dostawcy produktw musz dy do tego, aby usugi byy uyteczne dla klientw i daway warto dodan podsumowa.

1) Badanie przeprowadzone na zlecenie Visa we wsppracy z LRW, zebrano 6430 odpowiedzi z ankiet online w Argentynie, Australii, Brazylii, Niemczech, Hongkongu (SAR), RPA, USA i Wielkiej Brytanii w okresie od 25 sierpnia do 13 wrzenia 2021 r. rdo: The Crypto Phenomenon: Consumer Attitudes & Usage (visa.com).

2) W cigu czterech kwartaw koczcych si 31 marca 2022 r., w tym patnoci i transakcje gotwkowe.

3) Badanie przeprowadzone na zlecenie Visa we wsppracy z LRW, zebrano 6430 odpowiedzi z ankiet online w Argentynie, Australii, Brazylii, Niemczech, Hongkongu (SAR), RPA, USA i Wielkiej Brytanii w okresie od 25 sierpnia do 13 wrzenia 2021 r. rdo: The Crypto Phenomenon: Consumer Attitudes & Usage (visa.com).

4) Ibidem.

5) Moliwo wyboru wielu opcji, uwzgldnia wypowiedzi tylko uytkownikw walut cyfrowych. rdo: Visa Digital Currencies CEE Research, lipiec 2021, N = 1850.

6) PKP Polski w 2020 r. wynis 2,3 bln z, dane GUS.

Opinia partnera:

Adrian Kurowski, dyrektor Visa w Polsce:

Banki centralne na caym wiecie prowadz coraz bardziej zaawansowane badania nad walutami cyfrowymi (tzw. CBDC) i maj coraz lepsze rozeznanie w tym, jakie daj one moliwoci.

CBDC to nowa posta aktyww w formie elektronicznej, ktre bank centralny moe emitowa i przekazywa bezporednio obywatelom. W ten obszar swj wkad moe wnie Visa, wykorzystujc swj potencja do czenia nowych sieci CBDC z istniejcym ekosystemem finansowym.

Waluty cyfrowe bankw centralnych jeli si upowszechni maj szans zwikszy dostp do usug finansowych i sprawi, e wypacanie rodkw publicznych odbywa si bdzie wydajniej, bezpieczniej, a rodki te trafi do waciwych odbiorcw.

Przykadowo mieszkacy okrelonej spoecznoci borykajcy si z trudnociami finansowymi bd mogli otrzyma natychmiastow pomoc publiczn bezporednio do swoich portfeli cyfrowych, przeznaczy j na artykuy spoywcze i inne niezbdne rzeczy, kupujc je u sprzedawcw akceptujcych tego typu patnoci, bez potrzeby czekania na to, a rodki pojawi si na rachunku bankowym.

Dobrym punktem wyjcia do rozwizywania technicznych kwestii zwizanych z CBDC s zasady polityki publicznej opracowane przez G7. Okrelaj one kluczowe kwestie zwizane z wdroeniem CBDC, takie jak ramy prawne, poufno danych, konkurencj, stabilno operacyjn i cyberbezpieczestwo, nielegalne finansowanie, nadwyk i energi oraz rodowisko. Okrelaj one rwnie moliwoci, wczenie finansowe, patnoci do i z sektora publicznego, funkcjonalno transgraniczn i rozwj midzynarodowy.

Nie mona te zapomnie o uytkownikach kocowych i o tym, jak zintegrowa CBDC z istniejcymi systemami i infrastruktur. Jeli banki miayby zaj si tym we wasnym zakresie, wizaoby si to z ogromnymi kosztami i trudnociami technicznymi. Kluczowe bdzie tutaj partnerstwo publiczno-prywatne i pooenie silnego nacisku na dowiadczenia uytkownika. W ten obszar swj wkad moe wnie Visa, wykorzystujc potencja do czenia nowych sieci CBDC z istniejcym ekosystemem finansowym.

Wane jest, aby ju od samego pocztku CBDC mogy by w atwy sposb akceptowane przez firmy i sprzedawcw dziki poczeniu z istniejc infrastruktur patnicz. Przydatne moe si tu okaza inne rozwizanie Visa (CBDC Payments Module), ktre zostao zaprojektowane jako cznik pomidzy walut cyfrow banku a istniejcymi sieciami patniczymi, co umoliwi CBDC atwe poczenie si z tradycyjnymi dostawcami usug finansowych.

Banki i firmy procesujce patnoci po stronie wydawcw bd mogy podczy si do moduu i zintegrowa z nim swoj istniejc infrastruktur, co umoliwi im wydawanie kart patniczych zawierajcych CBDC lub danych uwierzytelniajcych portfele elektroniczne do wykorzystania przez konsumentw.

Materia powsta we wsppracy z VISA

Puntuación:
Finanzas News